copyright by FPPZ 2004
STRONA GŁÓWNA
PROJEKT
CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LEGNICY
AKTUALNOŚCI
GALERIA
ANKIETY DO POBRANIA

DLA BEZROBOTNYCH
DLA PRACODAWCÓW
PRACA W UNII EUROPEJSKIEJ
WSZYSTKO NA TEMAT RYNKU PRACY
SYTUACJA NA RYNKU PRACY

SYTUACJA KOBIET NA RYNKU PRACY W POLSCE
RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
KARTA WSPÓŁPRACY
PRZYDATNE
ADRESY I LINKI
PORADNIK

CURRICULUM VITAE
LIST MOTYWACYJNY
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
WOLONTARIAT
AKTY PRAWNE

UMOWA O PRACĘ
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
URLOP
WYKAZ POWIATOWYCH
URZĘDÓW PRACY
TU UZYSKASZ POMOC
KONTAKT
ZAWARCIE UMOWY O PRACĘ
ZAWARCIE UMOWY O PRACĘ

Art.25.§ 1. Umowę o prace zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o prace na czas określony, obejmujący czas tej nieobecność.

§ 2. Każdą z umów, o których mowa w § 1, może być poprzedzona umową o prace na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy.

Art.25¹. § 1. Zawarcie kolejnej umowy o prace na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o prace na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o prace na czas określony na następujące po sobie okresy , o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o prace nie przekroczyła 1 miesiąca.

§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o prace na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejne umowy o prace na czas określony w rozumieniu § 1.

§ 3. Przepis § 1 nie dotyczy umów o prace na czas określony zawartych :

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie.

Art. 26. Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono - w dniu zawarcia umowy.

Art. 27. (skreślony)

Art. 28. (skreślony)

Ar. 29. § 1. Umowa o prace określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności :

  1. rodzaj pracy,
  2. miejsce wykonywania pracy,
  3. wynagrodzenie za prace odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  4. wymiar czasu pracy,
  5. termin rozpoczęcia pracy.

§ 2. Umowę o prace zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o prace nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków.

§ 3. Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o prace, o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za prace, urlopie wypoczynkowym oraz długość okresu wypowiedzenia umowy, a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

§ 4. Zmiana warunków umowy o prace wymaga formy pisemnej.

§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowę o prace.

Art. 29¹. § 1. Umowa o prace z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej na okres przekraczający 1 miesiąc, niezależnie od warunków określonych w art.29 § 1, powinna określać :

  1. czas wykonywania pracy za granica,
  2. walutę, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy za granica.

§ 2. Pracodawca jest zobowiązany poinformować na piśmie pracownika, o którym mowa w § 1, o świadczeniach przysługujących mu z tytułu skierowania do pracy za granicą, obejmujących zwrot kosztów przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania.

Art. 29². § 1. Zawarcie z pracownikiem umowy o prace przewidującej zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy nie może powodować ustalenia jego warunków pracy i płacy w sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z uwzględnieniem jednak proporcjonalności wynagrodzenia za prace i innych świadczeń związanych z pracą, do wymiaru czasu pracy pracownika.

§ 2. Pracodawca powinien, w miarę możliwości, uwzględnić wniosek pracownika dotyczący zmiany wymiaru czasu pracy określonego w umowie o prace.