copyright by FPPZ 2004
STRONA GŁÓWNA
PROJEKT
CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LEGNICY
AKTUALNOŚCI
GALERIA
ANKIETY DO POBRANIA

DLA BEZROBOTNYCH
DLA PRACODAWCÓW
PRACA W UNII EUROPEJSKIEJ
WSZYSTKO NA TEMAT RYNKU PRACY
SYTUACJA NA RYNKU PRACY

SYTUACJA KOBIET NA RYNKU PRACY W POLSCE
RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
KARTA WSPÓŁPRACY
PRZYDATNE
ADRESY I LINKI
PORADNIK

CURRICULUM VITAE
LIST MOTYWACYJNY
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
WOLONTARIAT
AKTY PRAWNE

UMOWA O PRACĘ
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
URLOP
WYKAZ POWIATOWYCH
URZĘDÓW PRACY
TU UZYSKASZ POMOC
KONTAKT
RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

W województwie dolnośląskim w 2005 roku nastąpił spadek liczby bezrobotnych o 23 777 osób, tj. o 9,2%( w 2004 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 21142 osoby, tj. o 7,6%.

W naszym województwie notowano szybszy spadek bezrobocia niż przeciętnie w kraju /o 7,6%/. Większy spadek bezrobocia zanotowano tylko w województwach pomorskim/o 11%/ oraz lubuskim /10,3%/.

Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej do końca 2005 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie dolnośląskim zmalała o 42628 osób tj. o 15,4%.

Rynek pracy województwa dolnośląskiego w 2005 roku charakteryzował się dużym zróżnicowaniem natężenia zmian w poziomie oraz w strukturze bezrobocia. Po dwu miesięcznym okresie wzrostu w styczniu o 7865 osób i lutym o 69 osób tendencje spadkowe utrzymywały się od marca do listopada w okresie marzec listopad liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 36405 osób w grudniu zanotowano wzrost bezrobocia o 4694 osoby.

Najkorzystniejszą sytuację na rynku pracy w województwie dolnośląskim zanotowano w II kwartale. Nastąpił wówczas najmniejszy napływ bezrobotnych oraz zanotowano największą liczbę bezrobotnych podejmujących pracę. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się w drugim kwartale o 19739 osób, co stanowiło 83 % spadku bezrobocia w 2005 r .

W III kwartale, z uwagi na duży napływ młodzieży na rynek pracy, spadek bezrobocia był ponad dwukrotnie mniejszy niż w II kwartale i wyniósł 9315 osób . W tym okresie zarejestrowało się 25346 bezrobotnych do 25 roku życia, co stanowiło 37,8% napływu bezrobotnych ogółem.

Osiągnięcie w 2005 roku korzystnego bilansu sytuacji na rynku pracy niż w roku 2004 było wynikiem zwiększenia liczby bezrobotnych objętych programami rynku pracy subsydiowanymi ze środków Funduszu Pracy na ten cel wydatkowano 167,8 mln. zł tj. o 40,7 mln. zł niż w 2004 roku.

W programach rynku pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy w 2005 roku zaktywizowano 49808 bezrobotnych tj. o 4947 osób więcej niż w roku poprzednim. Skierowanych bezrobotnych na: szkolenia, starze, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, roboty publiczne i prace interwencyjne.

Na poprawę sytuacji na rynku pracy w 2005 roku miały również wpływ takie czynniki jak :

  • utrzymywanie się dużej skali wyjazdów do pracy sezonowej za granicą za pośrednictwem DWUP w Wałbrzychu 42,7 tyś. osób w 2005
  • zwiększenie napływu ofert pracy do powiatowych urzędów pracy o 10901 ofert zatrudnienia więcej niż w 2004 r.
  • spadek liczby pracowników zgłoszonych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładów pracy

W 2005 roku nastąpił w woj. dolnośląskim wzrost liczby osób pracujących o 12, 9 tyś osób.
W 2005 roku odnotowano korzystne zmiany w strukturze bezrobotnych:

  1. zmniejszenie się o 16 860 osób tj. o 13,2% osób długotrwale bezrobotnych,
  2. zmniejszyła się o 9848 osób tj. o 17,9% bezrobotnych w wieku 18-24 lata,
  3. spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych zanotowano wśród osób o najniższym poziomie wykształcenia o 17540 osób,
  4. szybszy spadek bezrobocia wśród mężczyzn niż kobiet. Wzrosła skala spadku bezrobocia na wsi z 5794 osób w 2004 r do 7488 osób w roku 2005. Pomimo to, odsetek bezrobotnych zamieszkałych na wsi zwiększył się o 33,9 do 34,1%,
  5. zmniejszenie się liczby osób zwalnianych z przyczyn zakładów pracy o 3038 osób , tj o 25,8%,
  6. został zahamowany wzrost bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych.

Stopa bezrobocia w woj. Dolnośląskim wynosiła na koniec grudnia 2005 r. 20,5% (17,5% w skali kraju) i zmniejszyła się w porównaniu do roku 2004 o 1,9 punktu. W kraju zanotowano spadek z 19 do 17,6 procenta tj. o 1,4 punktu.

Najwyższą stopę bezrobocia na koniec grudnia 2005 roku przekraczającą poziom 30% zanotowano w powiatach:

Złotoryjskim        33%
Lwóweckim         32%
Dzierżoniowskim  31%
Kłodzkim             31,7%
Górowskim          31%

Najniższy poziom stopy bezrobocia nie przekraczający 15% wystąpił w powiatach:

wrocławskim-grodzkim      11%
jeleniogórskim-grodzkim    12,5%
polkowickim                     14,2%
lubińskim                          14,2%

Tabela 1. Porównanie napływu i odpływu bezrobotnych w okresie styczeń-październik 2005 roku przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie Napływ i odpływ bezrobotnych w 2005 roku
I II III IV V VI VII VIII IX X RAZEM
Napływ 24376 18932 17614 17146 16414 21135 21516 20701 24792 23530 206156
Odpływ 16511 18863 21388 25057 24647 24730 23627 23954 28743 26685 234205

Tabela 2. Zestawienie porównawcze zmian poziomu bezrobocia w województwie dolnośląskim według grupy bezrobotnych w okresie styczeń-październik 2004-2005 roku

GRUPY BEZROBOTNYCH I-X
Liczba
zarejestrowanych
bezrobotnych
/stan na dzień/
Wzrost
Spadek[-]
W okresie I-X
2005 roku
31.XII.2004 31.X.2005
kobiety 134747 125468 -9279
mężczyźni 122382 103612 -18770

Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy MPGIP-01

Jan PAPROTA
Specjalista ds. monitoringu rynku pracy FPPZ