copyright by FPPZ 2004
STRONA GŁÓWNA
PROJEKT
CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LEGNICY
AKTUALNOŚCI
GALERIA
ANKIETY DO POBRANIA

DLA BEZROBOTNYCH
DLA PRACODAWCÓW
PRACA W UNII EUROPEJSKIEJ
WSZYSTKO NA TEMAT RYNKU PRACY
SYTUACJA NA RYNKU PRACY

SYTUACJA KOBIET NA RYNKU PRACY W POLSCE
RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
KARTA WSPÓŁPRACY
PRZYDATNE
ADRESY I LINKI
PORADNIK

CURRICULUM VITAE
LIST MOTYWACYJNY
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
WOLONTARIAT
AKTY PRAWNE

UMOWA O PRACĘ
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
URLOP
WYKAZ POWIATOWYCH
URZĘDÓW PRACY
TU UZYSKASZ POMOC
KONTAKT
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

Art. 30. § 1. Umowa o prace rozwiązuje się:

 1. na mocy porozumienia stron
 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem)
 3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia),
 4. z upływem czasu, na który była zawarta
 5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta,

§ 2. Umowa o prace na a okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem.

§ 21 . Okres wypowiedzenia umowy o prace obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

§ 3 . Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o prace bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

§ 4 . W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o prace zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o prace bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

§ 5 . W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o prace lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sadu pracy.

Art. 31. (skreślony)

ROZWIAZANIE UMOWY O PRACE ZA WYPOWIEDZENEM

Art. 32. § 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o prace zawarta na:

 1. okres próbny
 2. (skreślony)
 3. czas nie określony

§ 2 . Rozwiązanie umowy o prace nasypuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Art. 33.Przy zawieraniu umowy o prace na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Art.331 Okres wypowiedzenia umowy o prace zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. § 1 zdanie drugie, wynosi 3 dni robocze.

Ar. 34. Okres wypowiedzenia umowy o prace zawartej na okres próbny wynosi:

 1. 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
 2. 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
 3. 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Art. 35. (skreślony)

Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o prace zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, wynosi:

 1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 3. 1¹. Do okresu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, wlicza się pracowników okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art.231, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego togo pracownika.

§ 2. (skreślony)

§ 3. (skreślony)

§ 4. (skreślony)

§ 5. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialna za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o prace, ze w przypadku którym w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, o którym mowa § 1 pkt 2 - 3 miesiące.

§ 6. Strony koga po dokonaniu wypowiedzenia umowy o prac przez jedna z nich ustalić w wcześniejszy termin rozwiaznia umowy; ustalenie ustalanie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o prace.

Art. 36¹. § 1. Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o prace zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn nie dotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o prace, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

§ 2. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Art. 37. § 1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o prace dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§2. Wymiar zwolnienia wynosi:

 1. 2 dni robocze - w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
 2. 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia , także w przypadku jego skrócenia na podstawie ar. 36¹ § 1.

Art. 38. § 1. O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o prace zawartej na czas nie określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentująca pracownika zakładowa organizacje związkowa, podając przyczynę uzasadniająca rozwiązanie umowy.

§ 2. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, ze wypowiedzenie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeżenia.

§ 3. ( skreślony)

§ 4. ( skreślony)

§ 5. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie nie zajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca podejmuje decyzje w sprawie wypowiedzenia.

Art. 39. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Art. 40. Przepisu ar. 39 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Art. 41. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o prace w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozważania umowy o prace bez wypowiedzenia.

Art. 41¹. § 1. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 39, 39,41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozważaniem umowy o prace.

§ 2. W razie ogłoszenia upadłość lub likwidacji pracodawcy, umowa o prace zawarta na czas określony lub czas wykonania określonej pracy może być rozwiązaną przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

§ 3. (skreślony)

§ 4. (skreślony)

Art. 42. § 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o prace stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy płacy.

§ 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

§ 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o prace rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złożył oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na ten warunek; pismo pracodawcy wypowiadające warunek pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

§ 4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowę o prace na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacji pracownika.

Art. 43. Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

 1. wprowadzenie nowych zasad wynagrodzenia dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy,
 2. stwierdzona orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawiniona przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.