copyright by FPPZ 2004
STRONA GŁÓWNA
PROJEKT
CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LEGNICY
AKTUALNOŚCI
GALERIA
ANKIETY DO POBRANIA

DLA BEZROBOTNYCH
DLA PRACODAWCÓW
PRACA W UNII EUROPEJSKIEJ
WSZYSTKO NA TEMAT RYNKU PRACY
SYTUACJA NA RYNKU PRACY

SYTUACJA KOBIET NA RYNKU PRACY W POLSCE
RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
KARTA WSPÓŁPRACY
PRZYDATNE
ADRESY I LINKI
PORADNIK

CURRICULUM VITAE
LIST MOTYWACYJNY
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
WOLONTARIAT
AKTY PRAWNE

UMOWA O PRACĘ
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
URLOP
WYKAZ POWIATOWYCH
URZĘDÓW PRACY
TU UZYSKASZ POMOC
KONTAKT

Informacja nt. projektu dotyczącego

"Lokalnej inicjatywy wspierającej utworzenie
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
i
Doradztwa Zawodowego dla Bezrobotnych"

Od 01.09. 2004r. Federacja Pracodawców Polski Zachodniej realizuje projekt dotyczący "Lokalnej inicjatywy wspierającej utworzenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Doradztwa Zawodowego dla Bezrobotnych" w ramach programu Phare 2002 Koordynacja działań instytucji rynku pracy pod nadzorem Jednostki Kontraktujacej - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)".

Głównym celem projektu jest utworzenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Doradztwa Zawodowego dla Bezrobotnych w Legnicy poprzez wzmocnienie potencjału technicznego i ludzkiego Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. Zamierza się to osiągnąć przy współpracy partnerów lokalnych, jakimi są instytucje publiczne i organizacje działające w obszarze lokalnego rynku na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i wzrostu przedsiębiorczości w regionie. Wykorzystując zdobyte doświadczenia Federacji w zakresie realizacji zadań związanych z problematyką bezrobocia, istotne jest, aby odpowiednio przygotować organizacje do realizacji projektów związanych z rynkiem pracy oraz kontynuować wcześniej podjęte działania dotyczące pomocy bezrobotnym we współpracy z przedsiębiorcami.

Federacja działa na obszarze Dolnego Śląska, a podstawowym jej celem jest dbanie o spokój społeczny oraz wspieranie i pobudzanie przedsiębiorczości. W skład Federacji wchodzą 22 związki branżowe i regionalne, które tworzy około 550 podmiotów wpisanych w powiaty Dolnego Śląska, a bardzo dobra współpraca ze starostwami i gminami owocuje wspólnymi przedsięwzięciami. Jednym z nich było utworzenie w 2002 roku Gminnego Centrum Informacji w Wilkowie, który umożliwia mieszkańcom gminy i okolic swobody dostępu do ofert pracy, szkoleń, wszechstronnej informacji dotyczącej zagadnień rynku pracy. Także w latach poprzednich Federacja rozpoczęła działania mające na celu poprawę sytuacji na rynku pracy poprzez prowadzenie Ośrodków Doradztwa dla Bezrobotnych Podejmujących Działalność Gospodarczą na terenie Legnicy, Wałbrzycha i Jeleniej Góry. Działania Federacji nadal są nastawiona na współpracę z instytucjami wspierającymi rynek pracy w regionie, poprzez organizowanie wspólnych przedsięwzięć. - Dlatego, korzystając z dotychczasowych osiągnięć, zasadnym jest kontynuacja działań rozpoczętych wcześniej poprzez wzmocnienie potencjału Federacji, czyli przeszkolenie i przygotowanie grupy docelowej - kadry Biura oraz członków Federacji, którzy zostaną zaangażowani w projekt a także wzmocnienie potencjału technicznego, poprzez zakup niezbędnego sprzętu pozwalającego na prawidłowe funkcjonowanie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i doradztwa dla Bezrobotnych. Zamierz się to równie osiągnąć poprzez wypracowanie bardziej efektownych form współpracy, strategii z dotychczasowymi partnerami: instytucjami i organizacjami działającymi lokalnie i w regionie. Główne działania w projekcie to przede wszystkim: przygotowanie pomieszczeń biurowych i zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego na działalność Ośrodka, przygotowanie warsztatów dla liderów zaangażowanych w projekt z zakresu aktywności lokalnej w rozwiązywaniu problemów społecznych, prawa pracy, a także z technik dotyczących pozyskiwania klientów Ośrodka, promocja przedsięwzięcia poprzez wykorzystanie wszelkich środków przekazu (media, fora gospodarcze, spotkania biznesowe, własne periodyki, internet itp.), a także zaangażowanie partnerów lokalnych w realizację projektu poprzez działania na rzecz utworzenia Ośrodka.

Do chwili obecnej Federacja utworzyła trzy Ośrodki pomocy dla bezrobotnych którymi są Gminne Infocentra Przedsiębiorczości w Świerzawie, Wilkowie Gmina Złotoryja oraz w Złotoryi które stały się częścią Złotej sieci Pracy Dolnego Śląska. - Dlatego zasadnym było podpisanie porozumienia pomiędzy instytucjami publicznymi i niepublicznymi zaangażowanymi w projekt na rzecz wspólnych działań zmierzających do obniżenia stopy bezrobocia w regionie. Federacja przez ponad 13 lat działalności skutecznie realizuje porozumienia zawarte w celu pełnienia określonej misji - to porozumienie traktujemy jako otwarte i umożliwiające włączenie się do realizacji projektu tych, którzy powinni lub chcą działać w obszarze "rynku pracy".

Przydatność przedsięwzięcia w realizacji kolejnych projektów związanych z problematyką rynku pracy.

Wzmocnienie potencjału Federacji oraz utworzenie Ośrodka dla Bezrobotnych ma ogromne znaczenie ze względu na wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich i technicznych przy realizacji kolejnych projektów kierowanych bezpośrednio do grup bezrobotnych, pracodawców, jak i osób dyskryminowanych na rynku pracy. Federacja zamierza czynnie uczestniczyć w pozyskiwaniu ośrodków pomocowych z Unii Europejskiej poprzez złożenie projektów do Europejskiego Funduszu Społecznego, EQUAL.

powrót