copyright by FPPZ 2004
STRONA GŁÓWNA
PROJEKT
CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LEGNICY
AKTUALNOŚCI
GALERIA
ANKIETY DO POBRANIA

DLA BEZROBOTNYCH
DLA PRACODAWCÓW
PRACA W UNII EUROPEJSKIEJ
WSZYSTKO NA TEMAT RYNKU PRACY
SYTUACJA NA RYNKU PRACY

SYTUACJA KOBIET NA RYNKU PRACY W POLSCE
RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
KARTA WSPÓŁPRACY
PRZYDATNE
ADRESY I LINKI
PORADNIK

CURRICULUM VITAE
LIST MOTYWACYJNY
ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
WOLONTARIAT
AKTY PRAWNE

UMOWA O PRACĘ
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ
URLOP
WYKAZ POWIATOWYCH
URZĘDÓW PRACY
TU UZYSKASZ POMOC
KONTAKT

Plan Działalności Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
i
Doradztwa Zawodowego dla Bezrobotnych przy
FEDERACJI PRACODAWCÓW POLSKI ZACHODNIEJ

Głównym celem projektu jest utworzenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Doradztwa Zawodowego dla Bezrobotnych przy Federacji Pracodawców Polski Zachodniej poprzez wzmocnienie potencjału technicznego i ludzkiego Federacji Pracodawców Polski Zachodniej. Zamierza się to osiągnąć przy współpracy partnerów lokalnych, jakimi są instytucje publiczne i organizacje działające w obszarze lokalnego rynku pracy na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i wzrostu przedsiębiorczości w regionie. Wykorzystując zdobyte doświadczenia Federacji w zakresie realizacji zadań związanych z problematyką bezrobocia, istotne jest, aby odpowiednio przygotować organizację do realizacji projektów związanych z rynkiem pracy oraz kontynuować wcześniej podjęte działania dotyczące pomocy bezrobotnym we współpracy z przedsiębiorcami.

Federacja działa na obszarze Dolnego Śląska, a podstawowym jej celem jest dbanie o spokój społeczny oraz wspieranie i pobudzanie przedsiębiorczości. W skład Federacji wchodzą 22 związki branżowe i regionalne, które tworzy około 550 podmiotów wpisanych w powiaty Dolnego Śląska natomiast bardzo dobra współpraca ze starostwami i gminami owocuje wspólnymi przedsięwzięciami.

Działania Federacji są nastawione na współprace z instytucjami wspierającymi rynek pracy w regionie, poprzez organizowanie wspólnych przedsięwzięć. Dlatego, korzystając z dotychczasowych osiągnięć, zasadnym jest kontynuacja działań rozpoczętych wcześniej poprzez wzmocnienie potencjału Federacji, czyli przeszkolenie i przygotowanie grupy docelowej-kadry Biura oraz członków Federacji, którzy zostaną zaangażowani w projekt, który w szerszym znaczeniu zakłada rozbudowę Złotej Sieci Pracy Dolnego Śląska, w skład, której już wchodzą biura Federacji oraz Gminne Centra Informacji w Wilkowie, Świerzawie i w Złotoryi.

Propozycja usług podstawowych:

1) Zapewnienie swobodnego dostępu do lokalnych, krajowych i zagranicznych ofert pracy poprzez internet, przy współpracy z lokalnych instytucji rynku pracy.
2) Umożliwienie poszukującym pracy kładania indywidualnych ofert w biurze.
3) Zbieranie ofert pracy od pracodawców z regionu województwa, a także w kraju i za granicą.
4) Pomoc w poszukiwaniu pracy poprzez internet, prasę itp...
5) Przyjmowanie i rejestrowanie poszukujących pracy.
6) Pomoc w redagowaniu i przygotowaniu dokumentów (CV, listy motywacyjne, podania itp.).
7) Przygotowanie poszukującego pracy do spotkania z pracodawcą (przygotowanie psychologiczne, umiejętność autoprezentacji, umiejętność prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej).
8) Organizowanie szkoleń dla bezrobotnych przy współpracy z urzędami pracy.
9) Organizowanie dla bezrobotnych praktyk, staży, wolontariatu w firmach.
10) Umożliwienie korzystania bezrobotnym z komputera, faksu, ksero, drukowania.
11) Doradztwo zawodowe, pomoc w wyborze kierunku własnego rozwoju poprzez udzielenie informacji z zakresu uruchomienia własnej działalności gospodarczej, o ofertach pracy, z zakresu prawa pracy, praw i obowiązków bezrobotnego, pracownika i pracodawcy, środków pomocowych wspierających przedsiębiorczość, adresów urzędów pracy i innych organizacji świadczących pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy.
12) Udzielenie wszelkich informacji i współpraca z przedsiębiorcami w zakresie zatrudnienia, szkoleń, itp.
13) Prowadzenie działań zmierzających do powstawania nowych firm (informacje o możliwościach kredytowych, biznesplany, sposoby rejestracji, itp.), pomoc w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz otoczenie opieką merytoryczną powstałych firm poprzez doradztwo, monitoring.
14) Organizowanie spotkań, seminariów i warsztatów z udziałem pracodawców, doradców
i psychologów.
15) Współpraca z przedsiębiorcami i różnymi instytucjami w zakresie pomocy bezrobotnym.
16) Udostępnianie publikacji, materiałów informacyjno - szkoleniowych dla klientów Centrum.
17) Edycja samodzielnych publikacji w zależności od potrzeb.
18) Organizowanie różnych szkoleń w zależności od zgłoszonych zapotrzebowań na poszczególne tematy (np. szkolenie podatkowe, prawnicze dla przedsiębiorców i nie tylko).
19) Zbieranie zapotrzebowań na specjalne publikacje oraz ogłoszenia na stronie internetowej.
20) Wyszukiwanie ofert pracy poza granicami kraju i współpraca z partnerami zagranicznymi.
21) Opracowanie i przygotowanie ankiet dotyczących tendencji na rynku pracy.
22) Organizowanie spotkań integracyjnych wspólnie z partnerami.
23) Pomoc w uzyskiwaniu funduszy unijnych.

Zasady korzystania z Centrum:

1. centrum zakładające w swojej działalności bogatą ofertę usług podstawowych jest skierowane do szerokiego gremium odbiorców: bezrobotnych, pracodawców, turystów, uczniów a także mieszkańców okolic,
2. z oferty usług centrum będą mogły korzystać wszystkie osoby posiadające dokumenty tożsamości i zarejestrowane przez pracownika Centrum (np. dowód osobisty, paszport, legitymacja),
3. korzystać z Centrum będzie można przez 5dni w tygodniu w godz. 8.30 - 14.30,
4. korzystanie ze sprzętu komputerowego oraz innych materiałów będzie się odbywać pod nadzorem pracownika.

powrót